Careers

ร่วมงานกับเรา

ดาวน์โหลดและกรอกเอกสารในการสมัครงาน พร้อม ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่

บริษัท โปร ไอวี แคร์

205/18 รามคำแหงซอย21 วังทองหลาง กรุงเทพ 10310

เอกสารประกอบการสมัคร

  • ใบสมัครงาน
  • รูปถ่าย 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 ใบ
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (สำหรับพยาบาล/นักกายภาพบำบัด)หรือประกาศนียบัตรตามหลักสูตรที่จบ(สำหรับผู้ช่วยพยาบาล)
  • สำเนาเลขที่บัญชีธนาคารสาขาในกรุงเทพหรือปริมณฑล

เอกสารด้านล่างถ้ามี

  • สำเนาบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล
  • สำเนาบัตรสมาชิกตลอดชีพ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
  • สำเนาบัตรสมาชิกพยาบาลพิเศษ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
  • สำเนาวุฒิบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง

*เอกสารทุกอย่างต้องไม่หมดอายุและเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น

You are here: Careers